Pravidla týkající se používání portálu www.hledamkancelare.cz

§1
Obecná ustanovení

1.1 Tento dokument, dále jen „Pravidla”, upravuje podmínky užívání obsahu portálu www.hledamkancelare.cz.
1.2 Výrazy používané v těchto Pravidlech je třeba chápat následovně:
– Společnost - Jones Lang LaSalle s.r.o. se sídlem Na Příkopě 21, Myslbek, 117 19 Praha 1, je vlastníkem portálu www.hledamkancelare.cz.
– Portál – internetové stránky umístěné na adrese www.hledamkancelare.cz.
- Uživatel - entita, která užívá obsah Portálu.
- Obchodní partner - entita, se kterou Společnost koordinuje obchodní aktivity
1.3 Každý Uživatel, který se rozhodne využít obsah portálu, prohlašuje, že se seznámil s Pravidly a souhlasí s jejich zněním.

§2
Pravidla užívání obsahu Portálu

2.1 Používání obsahu Portálu je bezplatné. Pro přístup k některým částem Portálu je však Uživatel povinen se zaregistrovat.
2.2 Registrovat se mohou pouze zaměstnanci, vedení nebo majitelé firem. Jiní uživatelé se mohou registrovat na základě předchozího povolení administrátora Portálu. Nelze založit účet Uživatele, který zadá emailovou adresu registrovanou na bezplatné internetové doméně.
Zaměstnanci a partneři konkurentů společnosti Jones Lang LaSalle, obzvláště ti, kteří pracují v oblasti realit (zprostředkování na základě provize, makléřství, poradenství, správa nemovitostí apod.), se mohou registrovat na základě předchozího písemného souhlasu administrátora. Administrátor má právo dočasně zrušit jakýkoli účet, pokud má důvodné podezření, že Uživatel bez předchozího písemného souhlasu administrátora používá informace na Portálu za účelem konkurenční činnosti.
2.3 Registrace je bezplatná a obnáší vyplnění a zaslání formuláře. Do formuláře by měly být zadány následující údaje: jméno Uživatele, příjmení Uživatele, název společnosti Uživatele, firemní emailová adresa, firemní telefon a pozice v zaměstnání.
2.4 Užívání obsahu Portálu nesmí být chápáno jako nabytí práv Uživatele k materiálům, které jsou na něm zobrazeny. Uživatel smí tyto materiály používat pouze v rozsahu, který stanovuje zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským.
2.5 Společnost pečlivě ověřuje všechny údaje, které se vyskytují na Portálu. Tyto údaje však nemusejí být správné, nebo se mohou v některých aspektech lišit. V žádném případě a za žádných podmínek a okolností není Společnost právně odpovědná za informace, které se na Portálu objevují. Uživatel je povinen všechny informace z Portálu ověřit ještě předtím, než učiní na základě těchto informací jakékoli pracovní rozhodnutí.
2.6 Společnost není právně odpovědná za jakákoli narušení přístupu k Portálu. Společnost je oprávněna dočasně pozastavit provoz Portálu, jakož i zcela ukončit jeho provoz, a to bez povinnosti předem informovat Uživatele o příčinách tohoto rozhodnutí.
2.7 Akt registrace Uživatele na portál hledamkancelare.cz je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, považován Společností za vyjádření souhlasu Uživatele s tím, že má Společnost právo použít zadané kontaktní údaje za účelem zasílání pravidelných a/nebo nepravidelných obchodních sdělení elektronickou formou. Tato obchodní sdělení mohou mít různý charakter, např. informace o realitním trhu, zprávy z trhu, analýzy trhu, nabídky nemovitostí, cenové nabídky a jiné nabídky.
2.8 Společnost může poskytnout osobní data Uživatele svým Obchodním Partnerům.
2.9 Internetové stránky umístěné na adrese www.hledamkancelare.cz byly testovány pro správné fungování a zobrazování ve většině internetových prohlížečů dostupných v současnosti na trhu:

  • Mozilla Firefox >= 3.5.3
  • Opera 9 a 10
  • Google Chrome
  • Apple Safari 4
  • Microsoft Internet Explorer >= 7
  • Microsoft Internet Explorer 6 (drobné chyby se mohou zobrazit u některých prvků)

Chyby se zobrazením stránek mohou nastat ve starších verzích prohlížečů. Z tohoto důvodu, ale také s ohledem na zvýšení bezpečnosti, doporučujeme, aby Uživatelé aktualizovali svůj prohlížeč na nejnovější verzi.

§3
Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel dokončením registrace souhlasí se zpracováním osobních údajů, které kdekoli na Portálu poskytl, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000.
3.2 Uživatel má právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu a zrušení účtu, který na Portálu založil. Osobní údaje Uživatele se zrušenou registrací budou vymazána a nebudou již žádným způsobem používána.
3.3 V případě, že Uživatel způsobí porušením Pravidel škodu třetí osobě, je Uživatel povinen zjednat nápravu.

§4
Práva a povinnosti Společnosti

4.1 Společnost má povinnost chránit osobní údaje Uživatelů. Tyto údaje smějí být zpracovány pouze pro účely Společnosti a nesmějí být sdělena třetím stranám.
4.2 Společnost si vyhrazuje právo dočasně zrušit či vymazat účet Uživatele bez udání důvodu.
4.3 Společnost si vyhrazuje právo udělit vybraným Uživatelům (VIP klienti) zvláštní práva spojená s úrovní přístupu k obsahu Portálu. Společnost si rovněž vyhrazuje právo zbavit Uživatele udělených práv bez uvedení důvodu.
4.4 Společnost není odpovědna za jakékoli kroky a rozhodnutí učiněná Uživatelem ve spojení s užíváním Portálu, jakož i za následky plynoucí z používání informací získaných Uživatelem na Portálu.
4.5 Společnost není odpovědna za technické omezení a poruchy jakéhokoli druhu, ke kterým došlo nezávisle na Společnosti a které mohou znemožnit nebo zkomplikovat užívání Portálu.
4.6 Při poskytování svých služeb má Společnost právo kontaktovat Uživatele prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, nebo požádat o asistenci Obchodních Partnerů Společnosti, kteří jsou oprávněny kontaktovat přímo Uživatele.
4.7 Společnost neposkytuje dokumenty s nelegálním obsahem.

§5
Závěrečná ustanovení

5.1 Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit Pravidla pomocí jejich zveřejnění na webové stránce. Jakékoli změny Pravidel vstupují v platnost okamžikem zveřejnění.
5.2 Uživatel má povinnost přijmou nová, změněná ustanovení těchto Pravidel ještě před začátkem používání obsahu Portálu. Pokud je Uživatel odmítne přijmout, bude jeho účet automaticky dočasně zrušen a nakonec vymazán z Portálu.
5.3 Jakékoli další záležitosti, které nejsou upraveny tímto dokumentem, se řídí platnými ustanoveními českých zákonů.
5.4 Vysvětlení, tykající se případně podané stížnosti v souvislosti s e-službou, bude v rámci reklamačního řízení zasláno na e-mailovou adresu Uživatele a to nejpozději do 36 hodin od data odeslání oznámení.