Realitní slovníček

Landlord – pronajímatel/ majitel budovy

Tenant – nájemce/ kdo si prostory pronajímá

Leased premises – pronajaté prostory

Rent – nájemné

Headline rent – základní nájemné bez vlivu slev a pobídek

Effective rent – základní nájemné po odečtení vlivu slev a pobídek

Incentives – pobídky/bonusy ze strany pronajímatele (nájemní prázdniny, příspěvek pronajímatele na výstavbu, jiný finanční příspěvek)

Rent free period – nájemní prázdniny / období, po které se neplatí nájemné, pouze provozní poplatky a služby

Fit-out contribution – příspěvek pronajímatele na výstavbu příček a jiného vnitřního vybavení v pronajatých prostorách nájemce

Workplace strategy – studie využívání pracovního prostoru

Headcount – počet zaměstnanců

Lease contract/Lease agreement – nájemní smlouva

Heads of terms (HoT) – základní podmínky nájmu/písemná dohoda o hlavních komerčních podmínkách nájmu

Viewing – prohlídka

Shell & core – hrubá stavba před dokončením

Space plan – návrh využití pronajímaného prostoru /plán rozmístění pracovních míst, kanceláří, zasedacích místností, kuchyněk, recepce, archivů, apod.

Service charges – provozní poplatky a služby, vč. dodávky médií, nad rámec nájemného

Add-on factor – koeficient určující podíl nájemce na hrazení společně užívaných prostor v budově

Net lettable/rentable area – čistá pronajímaná plocha / soukromá plocha „pod zámkem“ nájemce bez podílu společných ploch

Gross lettable/rentable area – celková pronajímaná plocha, včetně podílu společných ploch

Fit out – příčky a jiné vybavení pronajímaného prostoru

Fan-coil – chladící a/nebo topící jednotka

Reinstatement – uvedení pronajatých prostor do původního stavu na konci doby nájmu

Lease term – doba nájmu

Break – právo nájemce ukončit nájem předčasně ke smluvenému datu před koncem základní doby nájmu

Expansion – rozšíření plochy pronajatých prostor

Contraction – redukce plochy pronajatých prostor

Extension – prodloužení doby nájmu

Holdover – krátkodobé prodloužení doby nájmu

RfP/Request for proposal – žádost nájemce o poskytnutí oficiální písemné nabídky nájmu ze strany pronajímatele

RfR/Right of first refusal – právo nájemce, aby mu byly uvolněné prostory v budově nabídnuty jako prvnímu

Sublease – podnájem / nájemce poskytne pronajaté prostory do dalšího nájmu

Parking ratio – podíl vyjadřující, k jak veliké pronajaté kancelářské ploše připadá právo pronájmu 1 parkovacího místa (např. 1/40 znamená 1 parkovací místo na 40 m2 kanceláří)

HVAC/Heating, ventilation, air-conditioning – vzduchotechnika, topení a klimatizace

Raised floor – zdvojená podlaha umožňující rozvedení kabeláže v prostoru

Suspended ceiling – snížený podhled

Floor box – podlahová krabice, obvykle ve zdvojené podlaze, k umístění elektrických, počítačových a telefonních zásuvek

Telephone box/ telephone booth/cocoon – malá místnost pro vedení nerušícího telefonického hovoru

Open plan – pracovní prostředí / kancelář bez dělících příček

Indexation – zvyšování nájemného podle inflace, obvykle jednou ročně

Commencement date – začátek doby nájmu

Handover date – datum předání pronajatých prostor