Projektové řízení klientských vestaveb
(Project Management)


V týmu, který pracuje pro uživatele kancelářských prostor, pracují projektoví manažeři a stavební inženýři, kteří zpracovávají cenové kalkulace navrhovaných architektonických a stavebních úprav. Projektový manažer má na starosti vedení celého projektu a veškerých jednání, organizaci výběrových řízení na dodavatele, které následně koordinují a kontrolují z hlediska kvality a rozpočtu. Součástí je také technický dozor na stavbě a předání celého díla.

Z dřívějších zkušeností víme, že je možné uspořit minimálně 10 % z předložených prvních nabídek. V určitých případech je možné dosáhnout úspor ve výši až 40 % z původní nabídky, to vše za zadržení stejného standardu a sjednaného časového harmonogramu.

Jak pracujeme?


V rámci příprav Vaší navrhované kanceláře se seznamujeme s architektonickým řešením, s nájemní smlouvou na dané prostory (zejména ohledně rozsahu stavebních prací, které zajistí vlastník budovy) a společně definujeme dodávky pro výběrové řízení na jejich dodavatele.

Zorganizujeme pro Vás výběrové řízení na subdodavatele Vaší nové kanceláře (jedná se zejména o stavební práce a vybavení – nábytek, koberce, kabeláž apod.) v jehož rámci garantujeme dosažení tržní ceny. Popřípadě zkontrolujme a odsouhlasíme cenu nabízenou vlastníkem budovy, pokud stavební práce zajišťuje on.

Koordinujeme jednotlivé dodavatele, kontrolujeme kvalitu jejich prací, dodržení časového harmonogramu a ceny. Po dokončení stavebních úprav zorganizujeme předání stavby a zajistíme sepsání vad a nedodělků a dohled nad jejich odstraněním.

Již v průběhu stavby je nutné důkladně připravit samotné přestěhování. Vše je třeba logicky naplánovat, efektivně koordinovat a také komunikovat jak směrem do firmy, tak směrem k dodatelům a vlastníkovi budovy. Naše spolupráce končí předáním všech písemných podkladů k danému prostoru a jeho vybavení včetně závěrečné zprávy obsahující veškeré důležité informace o projektu.

V rámci projektového řízení (projektového managementu) máme na starosti:

  • Předprojektovou přípravu
  • Náklady (od přípravy úvodních rozpočtových nákladů po sledování výdajů v rámci stavby)
  • Časový harmonogram a koordinaci projektových prací a výstavby
  • Koordinace všech subjektů na projektu
  • Kvalitu a kontrolu stavebních prací
  • Předání stavby a veškerých dodávek

V rámci technického poradenství zajišťujeme:

  • Technickou due dilligence
  • LEED/BREAM poradenství

Bohaté zkušenosti máme s projektovým řízením klientských vestaveb (fit-outů), rekonstrukcemi kancelářských prostor a dále pak s vedením výstavby industriálních, kancelářských a komerčních objektů. Ozvěte se, rádi pomůžeme.